ASI

ASI – Addiction Severity Index – är ett utredningsinstrument där man får en bredare överblick över individens livssituation när det gäller:

  • Bostadsförhållanden
  • Familjebild
  • Arbetssituation och försörjningsmöjligheter
  • Sociala relationer och nätverk
  • Fysisk och psykisk hälsa
  • Alkohol- och droganvändning
  • Kriminalitet
  • Missbruk och psykiska problem tidigare i släkten

 

Med utredningens skattningsskala framkommer tydliga indikationer inom vilka områden i livet individen är i behov av hjälpinsatser.

ASI-utredningen är upplagd på tre träffar. Den första träffen tar ca 1,5 timme. Då görs själva intervjun. Under andra träffen går man igenom sammanställningen från intervjun med klienten, vilket beräknas ta ca 1 tim. Tidigast sex månader efter första intervjutillfället, görs en uppföljande intervju, även den tar ungefär 1 tim. Då utrönas hur individens livssituation förändrats under året och om det behövs nya eller ytterligare stödinsatser.