ADDIS

ADDIS – Alkohol-/drog diagnosinstrument – är en strukturerad intervju, med frågor som fastställer om klienten uppfyller kriterierna för beroende eller för skadligt bruk/missbruk enligt ICD-10 och DSM-IV diagnosinstrument.

Intervjun tar ungefär 1 tim att genomföra. Den följs upp med en träff senare där man går igenom resultatet med klienten.

ADDIS ger kunskap om hur långt klienten kommit i beroendeutvecklingen, om denne är i ett tidigt-, mellan- eller sent stadium av sjukdomen. Man ser också om det finns beroende i remission d.v.s. om det tidigare i livet förekommit ett beroende men som inte är aktuellt i dagsläget. Detta är av vikt om t.ex. klienten står i begrepp att börja medicinera med något preparat som kan ge korstolerans och därmed aktivera beroendet igen. Om klienten skulle vara i början på ett återfall kommer det också fram under  en ADDIS utredning.

Med hjälp av ADDIS får man en tydlig bild av hur klientens förhållande till alkohol och droger sett ut över tid. Kurvor som visar på beroendeutveckling används vid återkopplingen och fungerar ofta som motivation till behandling.

Med ADDIS kan man diagnostisera beroende eller skadligt bruk och utifrån problembild rekommendera anpassade åtgärder.