Policy

Blåsippan skall alltid erbjuda sina patienter en adekvat behandling.

Behandlade patienter skall alltid ges bästa möjliga förutsättningar för att leva ett så nyktert, spel- och drogfritt liv som möjligt.

Våra behandlingar skall genomföras på ett sådant sätt att våra kunder (remittenter) talar väl om oss och gärna anlitar oss igen.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden i centrum.

Vi ska genom en ständig dialog ställa kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheters lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.