• Home
 • /Om Blåsippan Rehab

Om Blåsippan Rehab

Blåsippan Rehab grundades av Eilert Laestadius på 1990-talet och har sedan dess strävat efter att med största omsorg hjälpa andra. Det något unika arbetssätt och grundvalar som Blåsippan Rehab är känd för har resulterat i ett gott anseende i mångas ögon.

Sedan 1996 driver Blåsippan Rehab öppenvårdsbehandling för människor som fastnat i missbruk, utvecklat ett beroende eller är anhörig och behöver kunskap, insikt och hjälp kring detta. Våra behandlingsmetoder bygger bland annat på Minnesotamodellen med inslag av KBT.


Personalen på Blåsippans Rehab är utbildade beroendeterapeuter, vi vidareutbildar oss regelbundet med kompetenshöjande kurser. 


Hemmamiljö & diskret beläget

Att behandling bedrivs i öppenvård innebär att våra gäster bor hemma under behandlingstiden och deltar i behandlingen under vardagarna. Blåsippan Rehab håller till i Umeå på stadsdelen Teg. Verksamheten återfinns ett stenkast från älven med gångavstånd till centrum i en diskret fastighet som anpassats till behandlingshem. Våra lokaler är ljusa och trivsamma och ger en känsla av hemmamiljö snarare än institution. Vanligast förekommande beroendeproblematiken är akoholberoende, drogberoende, tablettmissbruk, spelberoende och sockerberoende.


Kunskap

Vi utbildar kring missbruk och beroende för Arbetsgivare och för deras Anställda. Vi håller även anpassade utbildningar för chefer och arbetsledare med speciell inriktning på regelsystemet som gäller vid rehabilitering.

Helheten

Problematiken vi ser påverkar inte bara en person, familj, närstående och vänner är också en del av helheten. För dessa finns väl inarbetade Anhörigprogram som vi erbjuder våra patienters anhöriga.

Konkreta svar

Genom de utredningar Blåsippan Rehab tillhandahåller kan vi ge våra uppdragsgivare klara svar. Blåsippan Rehab utreder missbruk och beroende med bland annat ADDIS och ASI.


ISO 9001, Kvalitets- och ledningssystem.

Blåsippan Rehab använder kvalitetsledningssystem för att tydliggöra och försäkra oss och de vi kommer i kontakt med om den höga kvalitet Blåsippan Rehab är känd för. Då Blåsippan Rehab är mån om att hålla förstaklassig kvalitet på våra tjänster och för att alltid ge bästa möjliga vård till våra patienter har vi därför kvalitetssäkrat vår verksamhet genom ISO 9001.

Kvalitetssystemet har till syfte att leda och styra verksamheten enligt gällande föreskrifter och lagar mot en vård och behandling av högsta kvalitet, helt i enlighet med verksamhetens mål.

I detta kvalitetssystems ingår bland annat följande:

 • Säkerställa att lagar, regler och krav uppfylls
 • Beskriver hur uppföljning och analys av kvaliteten i verksamheten sker
 • Fastsälla grundprinciper för ledning av kvalitet.
 • Ger grund för ständiga förbättringar
 • Beskriver hur den interna kontrollen utförs
 • Visa på vår ansvarsfördelning
 • Att sätta upp mål
 • Att Följa upp och utvärdera mål
 • Upprätta rutiner och policy
 • Att i arbetet utforma dokument, checklistor och blanketter

 

Kvallitetsledningssystemet har rutiner för:

 • Regelbunden uppföljning av verksamhetens resultat
 • Regelbunden genomgång av rutinerna och vårdprocessen effektivitet för att uppnå målen
 • Att dokumentera och genomföra förbättringsåtgärder
 • Regelbundna uppföljning av individens resultat
 

8,7 – Ett konkret mått på vår kvalitet.

Kvalitetsindex som ingår i vårt kvalitetsledningssystem ger oss tydliga indikationer på vad vi gör rätt och vad vi kan göra bättre. Vår kvalitetsindex är 8,7.